Czym jest analiza swot?

Analiza SWOT jest jedną z metod analizy strategicznej. Polega na identyfikacji i ocenie czynników warunkujących rozwój organizacji: przedsiębiorstwa, gminy, innych podmiotów. Identyfikacja czynników dotyczy następujących grup: zewnętrznych: szans i zagrożeń oraz wewnętrznych: słabych i mocnych stron. Ten klasyczny, prosty schemat analizy SWOT bywa w niektórych przypadkach bardziej złożony. Stosuje się dodatkowe podziały czynników na podgrupy, np.: w czynnikach zewnętrznych wyróżnia się podgrupy czynników globalnych i sektorowych, a wsród mocnych i słabych stron grupuje się czynniki dodatkowo wg funkcji lub podsystemów w firmie. Należy także pamiętać, że czynniki powinny być kluczowymi, nie należy ich na siłę identyfikować.